TURGUTLU ve AHMETLİ BİOGAZ ve GÜBRE DEĞERLENDİRME TESİSİ TEKNİK ve EKONOMİK ANALİZ RAPORU

A- A A+

Projede hedeflenen amaçlar doğrultusunda ve işletmelerimizin diğer sorunlarını çözmek amacı ile bir birlik – Turgutlu ve Ahmetli Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği- çatısı altında bir oluşumu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Üyelerimizin ve yönetimimizin çözümünü öncelikli olarak ele almak istediği hayvansal dışkıların değerlendirilmesi ve kontrollü olarak kullanımının sağlanmasıdır. Bu amaçla, ağırlıklı olarak bölgemiz dahilindeki işletmelerden tedariki sağlanacak hayvansal dışkı atıklarının kullanılacağı ATIK DEĞERLENDİRME ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ kurulması için yerel yönetimler ve merkezi idareden talepte bulunmak için çalışmalar başlatmış bulunuyoruz. Bu, yönetimimizin ve üyelerimizin öncelikli hedefidir.

Bölgemizdeki toplumsal ve bireysel girişimlere, yatırımlara ve AR-GE çalışmalarına destek sağlamak amacı ile kurulmuş olan Zafer Kalkınma Ajansı bu tip çalışmaların sağlayacağı faydaları ve desteklenmesi gerekliliğini, raporlarında yer alan  aşağıdaki paragraflar ile ortaya koymaktadır.

“ Doğal kaynak yönetiminin sürdürülebilir kılınması, mevcut üretici örgütlerinin etkinliğinin arttırılması, ekonomik çeşitliliğin ve kırsal yaşam kalitesinde yüksek standartların sağlanması ana amaçları etrafında eylemsel politikalar belirlenerek kırsal kalkınma  ayağı sağlamlaştırılacaktır. Ayrıca kırsal kalkınmanın sağlanması, kentlere olan plansız göçün önlenmesinde etkili olacak, demografik hareketler sonucunda gerçekleşen çarpık kentleşme sorunlarının çözümüne de katkıda bulunacaktır. Avrupa Komisyonu Haziran 2001 Göteborg Zirvesi sonucunda “Daha İyi Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Bir Avrupa: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Avrupa Stratejisi’’ başlığı ile Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’ni kabul ederek, 2000 yılında kabul edilen Lizbon Stratejisine eklemiştir. Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejisi’nin temel tematik eksenlerinden olan sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için hava kalitesi, toprak kirliliği, su kirliliği, biyolojik çeşitlilik, gürültü, geri dönüşüm, eko-inovasyon (çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi) konularında çalışmalar yaparak ve yaptırarak politika yönlendirmelerini gerçekleştirmektedir……. Sosyoekonomik kalkınma, iklim değişikliği ve enerji, sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilir üretim ve tüketim, doğal kaynaklar, sağlık, sosyal içerme, demografik değişiklikler ve göç, küresel ortaklıklar ve iyi yönetişim.”

Bu raporda, bölgemizdeki etlik broiler tavuk üretiminin yerel ekonomiye katkılarını, büyüklüğünü, atık değerlendirmesinin kontrol altına alınmamasının sonucu  verimlilikte yaşanan ve her geçen gün artan kayıplarını, bunun üretici olan bizlere ve bütünde ülke ekonomisine verdiği zararları, bu alanda yapılacak bir yatırımın sağlayacağı fayda ve katkıları, etlik broiler yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini, böyle bir tesisin gerçekleştirilebilmesi için teknik ve finansman yönünden gerekli öngörümleri bulacaksınız.

Bu raporun kısaltılmış özeti için tıklayınız.